shortcut menu
content Shortcut
Shortcut to main menu
Shortcut to footer
  • Home
  • CONVENTION
  • 小宴会厅

小宴会厅

各种类型的小宴会厅属于小规模宴会厅,专为希望举办舒适的商务会议和家庭聚会的人士准备。

+82-54-770-9153~4

基本信息

基本信息
大厅 位置 面积(㎡) 容纳人数
研討會 飯局 戲院 招待會
伽倻琴 A,B,C,D 本馆 2楼 122㎡ 54 50 90 30
乡琵琶 A,B 63㎡ 24 - 50 -
原画 新馆 3楼 122㎡ 54 50 90 60

图纸